Strona główna Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Środki bezpieczeństwa w rozlewni

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie „Greengas Podkarpacie” Sp. z o.o. w Rzeszowie przy ul. Jachowicza 1.

Podstawa prawna: Art. 261a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz. U 2017, poz. 519 z późn. zm. ). nakładający na prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku
obowiązek podania do publicznej wiadomości następujących informacji:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

 Nazwa Zakładu  „Greengas Podkarpacie” Sp. Z o.o.
 Adres  ul. Jachowicza 1,  35-311 Rzeszów, pow. rzeszowski
 Prezes Zarządu  Lucjan Dąbrowski
 Kierownik Rozlewni  Adrian Zalot  Tel: 533 355 402
 Kontakt  17/ 8549170
 E-mail  rzeszow@greengas.pl
 Strona internetowa  https://greengaspodkarpacie.pl

2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz, że prowadzący dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust.1 właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ( tj. Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. Zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczenia zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej( Dz. U z 2016 r. poz. 138)

Rozlewnia gazu płynnego w Rzeszowie została zaliczona do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. W rozlewni gazu występuje substancja niebezpieczna określona w załączniku do rozporządzenia Tabela nr 2, poz. 18: Łatwopalne gazy ciekłe kategoria 1 lub 2 ( w tym gaz płynny  przekraczający wartość progową 50 Mg . W związku z powyższym zostały opracowane i wykonane procedury wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony Środowiska i aktów wykonawczych do tej ustawy:

„Greengas Podkarpacie” dokonał zgłoszenia zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie . Sporządzono Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym , który  przedstawiono  Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

3. Opis działalności zakładu.

Przedmiotem działalności „Rozlewni gazu płynnego”  należącej do „Greengas Podkarpacie” Sp. z o.o. jest:

• rozładunek i załadunek cystern drogowych gazem płynnym,
• magazynowanie gazu płynnego propan-butan oraz  czysty propan w zbiornikach podziemnych,
• napełnianie gazem płynnym butli o różnej pojemności,
• magazynowanie gazu propan butan oraz czysty propan w butlach składowanych w wyznaczonych do tego miejscach na terenie zakładu,
• dystrybucja gazu płynnego w butlach.

Gaz płynny dostarczany jest do Rozlewni w autocysternach. Na stanowisko załadunek/rozładunek autocystern. Stamtąd  gaz płynny transportowany jest rurociągiem do zbiorników podziemnych. Następnie rurociągiem dostarczany jest do hali napełniania butli, gdzie następuje napełnianie butli gazowych gazem płynnym przy pomocy napełniarek. Po napełnieniu butle poddawane są kontroli szczelności i składowane w magazynie butli pełnych. Każda butla zabezpieczona jest foliową plombą, zgrzaną na zaworze umożliwiająca stwierdzić, czy butla była używana oraz kiedy  i przez kogo  była napełniona. Hala napełniania butli oraz stanowisko rozładunku/załadunku cystern drogowych posiadają instalację zraszaczową i instalację detekcji gazu. Wszystkie instalacje posiadają aktualne badania techniczne i dopuszczenia do eksploatacji. Na terenie zakładu zainstalowane są sygnalizatory dźwiękowe i świetlne. W przypadku wycieku gazu uruchamia się alarm świetlny, dźwiękowy i natychmiast zostaną odcięte wszystkie instalacje oraz zbiorniki z gazem za pomocą głowic samozamykających się.

Na terenie zakładu znajdują się dwa hydranty p.poż. oraz  gaśnice w odpowiedniej ilości , rozmieszczone zgodnie z przepisami p. poż.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują:

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych

UN 1965 Mieszanina węglowodorów gazowych, skroplona

Gaz płynny MIESZANINA B (PROPAN-BUTAN)

Elementy oznakowania:
GHSO4                       GHSO2

GHS02     GHS04

H220 Skrajnie łatwopalny gaz,
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem. Wygląd: w butlach występuje pod postacią cieczy, a po uwolnieniu szybko przechodzi do postaci gazowej.
Zapach – charakterystyczny

Początkowa temperatura wrzenia-  W zależności od proporcji składników od -45 ⁰C (propan) do -0,5 ⁰C (butan)

Prężność par w temp. 20 ℃ 0,83 do 0,21 MPa℃
Temperatura topnienia (1013 hPa) -183℃
Temperatura krytyczna 96,7 do 152 ℃
Gęstość względna (w temp. 0,5 1013 hPa) ℃ 0,60 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie- nie rozpuszczalny
Gęstość względem powietrza 1,55 do 2,08
Palność skrajnie łatwopalny gaz 1 kategorii
Klasa temperaturowa T2
Grupa wybuchowości IIA
Temperatura samozapłonu 365 – do 460 ℃

Gaz płynny – propan techniczny
Elementy oznakowania:
GHS04                   GHS02

GHS02   GHS04

H220 Skrajnie łatwopalny gaz,

H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem. Wygląd: w butlach występuje pod postacią cieczy, a po uwolnieniu szybko przechodzi do postaci gazowej. Zapach – słaby

Początkowa temperatura wrzenia nie oznaczono
Temperatura topnienia (1013 hPa) -187℃
Temperatura krytyczna 96,7 ℃
Gęstość względna (w temp. 0,5 1013 hPa) ℃ 0,60 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszczalny
Gęstość względem powietrza 1,55
Palność skrajnie łatwopalny gaz
1 kategorii
Klasa temperaturowa T2
Grupa wybuchowości IIA
Temperatura samozapłonu 405 – do 470 ℃

Zagrożenia pożarowe – Gaz skrajnie łatwopalny. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. W fazie gazowej cięższy od powietrza, może zalegać w zagłębieniach terenu.

Zagrożenia dla zdrowia – W wysokich stężeniach działa słabo drażniąco, narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

Zagrożenie dla środowiska- Produkt nie stwarza zagrożeń dla środowiska naturalnego.

UWAGA! Produkt tworzy palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, gromadzi się w dolnej części pomieszczeń i w zagłębieniach terenu. Zapłon lub wybuch mogą spowodować np. otwarty płomień, gorące powierzchnie, iskry mechaniczne, elektryczność statyczna, wyładowania atmosferyczna i inne źródła zapłonu. 

5. Informacja dotycząca ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Realizacja celów związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem skutków ewentualnych awarii przemysłowych przekłada się na podejmowanie działań organizacyjnych i technicznych mających na celu ograniczenie do minimum ryzyka i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością.
W razie wystąpienia awarii lub zaistnienia realnej możliwości jej wystąpienia :

1) Każdy kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza ( art. 245)
2) W przypadku wystąpienia awarii w godzinach pracy rozlewni  , każda z osób znajdująca się w pobliżu zakładu powinna się stosować do zaleceń pracowników rozlewni , którzy do czasu przyjazdu służb ratunkowych pełnią funkcję organizatora akcji ratowniczej mającej na celu usunięcia lub zminimalizowania występujących zagrożeń , kierują ruchem na drodze dojazdowej do zakładu oraz zabezpieczają dojazd służbom ratowniczym .  Pracownicy „Greengas Podkarpacie” zatrzymują ruch na drodze oraz informują odpowiednie służy o zaistniałej sytuacji         ( tel. alarmowy 112) .
3) W przypadku realnej możliwości rozprzestrzenienia zagrożenia poza teren zakładu na obszary w których mogą przebywać ludzie , kierujący działaniem ratowniczym podejmuje decyzję w sprawie ewakuacji ludności.
4) Dyżurny Straży Pożarnej na podstawie informacji o zdarzeniu oraz panujących aktualnie warunków atmosferycznych określa obszar z którego należy przeprowadzić ewakuację ludności.
5)  Okoliczna ludność będzie informowana o wystąpieniu awarii przy pomocy :
• urządzeń rozgłaszających na samochodach Straży Pożarnej, Policji,
• linii telefonicznych stacjonarnych i komórkowych,
• gońców pieszych – pracowników „Greengas Podkarpacie”.

6. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie „Greengas Podkarpacie” w Rzeszowie, przy ul. Jachowicza 1, w przypadku zauważenia zagrożenia poza godzinami pracy zakładu:

Rozlewnia gazu pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00  do 18:00, oraz w soboty od 6:00  do 15:00.  Poza godzinami pracy Zakład dozorowany jest w sposób zdalny przy pomocy instalacji alarmowej wyposażonej w czujniki wypływu gazu , monitoringu wizyjnego oraz instalacji detekcji ruchu . Poza godzinami pracy zakładu pracownicy ochrony przy pomocy w/w urządzeń monitorują całość Zakładu i w razie stwierdzenia zagrożenia powiadamiają odpowiednie służby oraz kierownictwo Zakładu.
Niezależnie od istniejących form zabezpieczenia, każdy kto po godzinach pracy zakładu (w godzinach wieczornych i nocnych) zauważy zagrożenie powinien:
1) Powiadomić o zaistniałej sytuacji odpowiednie służby dzwoniąc pod  numer telefonu  112 .
2) Zachować spokój i przeciwdziałać panice i lękowi.
3) Nie zbliżać się do strefy zagrożenia.
4) Ostrzec innych mieszkańców oraz osoby poruszające się po drodze przylegającej do zakładu o możliwym zagrożeniu.
5) Nie używać otwartego ognia oraz przestrzec przed używaniem innych osób przebywających w pobliżu.
6) Umożliwić dojazd do miejsca zagrożenia służbom ratowniczym, po przez usunięcie wszystkich pojazdów z drogi dojazdowej.
7) Stosować się do poleceń służb ratowniczych po ich przybyciu.

Podczas wystąpienia wycieku gazu, wybuchu czy pożaru zleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek:

1) Zachować spokój , przeciwdziałać panice i lękowi,
2) Nie zbliżać się do strefy zagrożenia,
3) Nie wchodzić do strefy zagrożonej,
4) Oddalić się od emisji substancji niebezpiecznych w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru,
5) Nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu do Rozlewni gazu płynnego,
6) Zamknąć okna, uszczelnić inne otwory, którymi dym, gaz mogą wniknąć do pomieszczenia,
7) Zamknąć zawór gazu,
8) Zamknąć dopływ wody,
9) Nie używać ognia otwartego ani ani elementów które mogą wywołać iskrę,
10) W przypadku znajdowania się w samochodzie należy wyłączyć zapłon zamknąć okna, wyłączyć  wentylację i opuścić pojazd i rejon zagrożenia możliwie najkrótszą drogą , nie pozostawiać  pojazdu na drodze dojazdowej albo w miejscu w którym będzie on stanowił przeszkodę podczas  akcji ratunkowej.
11) Na bieżąco śledzić komunikaty podawane przez służby ratownicze oraz radio czy telewizję do czasu   odwołania alarmu,
12) Stosować się do poleceń wydawanych przez kierującego działaniami ratowniczymi.

Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom