Strona główna Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Wybrane pojęcia podstawowe dotyczące gazu płynnego

TERMIN DEFINICJA  Ciepło parowania ilość ciepła, jaką należy doprowadzić w celu przejścia fazy ciekłej do fazy gazowej w danej temperaturze.  Ciepło spalania ilość ciepła wydzielająca się z 1kg (lub z 1 m3 ) gazu (lub innego paliwa) przy całkowitym i zupełnym utlenieniu składników palnych oraz skropleniu pary wodnej zawartej w skroplinach i ochłodzeniu spalin do […]

więcej

Wartość przeliczeniowa dla propanu

1 l płynu ≈ 0,254 m3 gazu • FAZA CIEKŁA 1 l = 0,52 kg 1 kg = 1,92 l • FAZA GAZOWA 1 Nm3 ≈ 2 kg 1 kg ≈ 0,5 Nm3 • WARTOŚĆ OPAŁOWA ≈ 46 MJ/kg ≈ 92 MJ/m3 ≈ 11000 kcal/kg ≈ 22000 kcal/ m3 ≈ 1 kg/h = 13 KW […]

więcej

Współczynniki przeliczeniowe

Nośnik energii Zawartość energii w MJ  1 kg węgla 29,33  1 kg węgla brunatnego 7,96  1 kg oleju opałowego 42,0  1 l oleju opałowego 36,12  1 m3 gazu ziemnego (GZ-50) 32,26  1 kg mieszanki LPG (50/50%) 45,95  1 l mieszanki LPG (50/50%) 25,19   1 l mieszanki propan-butan (50/50%) jest równoważny: 0,85 kg węgla 3,15 […]

więcej

Porównanie wartości opałowej nośników energii

Rodzaj paliwa Jednostka sprzedaży Wartość opałowa Jedn. wart. opałowej  Energia elektryczna 1 kW/h 3,6 MJ/kWh  Węgiel kamienny 1 kg 24 MJ/kg  Koks 1 kg 27 MJ/kg  Olej opałowy 1 l 39 MJ/l  Olej opałowy specjalny typu ECOTERM 1 kg 43 MJ/kg  Benzyna 1 l 38 MJ/l  Gaz płynny luzem (propan-butan 50/50) 1 l 25 MJ/l […]

więcej

Charakterystyki termotechniczne wybranych paliw gazowych

Propan Butan LPG Gaz miejski  Rodzaj normy G31 G30 – –  Wzór chemiczny lub skład  C3H8 C4H10 Przykład: Propan: 70% Butan: 30% Przykład: H2 54,5% CO: 5,5% CH4 24,4% etc.  Frakcja Ciężki gaz Ciężki gaz Ciężki gaz Lekki gaz  Gęstość względem powietrza w 15°C  1,56 2,09 1,69 0,4  Stężenie mieszanki wybuchowej (%)  2,4 * 9,3 […]

więcej

Porównanie właściwości fizyko-chemicznych gazu płynnego z innymi paliwami

Gaz płynny jest efektywnym nośnikiem energii w porównaniu z innymi paliwami stosowanymi w gospodarce. Wysokie właściwości ekologiczne propanu-butanu wynikają z faktu, iż jest on poddawany procesom oczyszczenia, w trakcie których eliminowane są związki siarki. W tabelach poniżej zostało przedstawione porównanie właściwości fizyko-chemicznych gazu płynnego z innymi paliwami gazowymi stosowanymi w Polsce, a także charakterystyka porównawcza […]

więcej

Właściwości palne gazów płynnych

Weglowodory – propan i butan są gazami palnymi, które przy doprowadzeniu właściwej ilości powietrza (tlenu) oraz po zapaleniu spalają się emitując dwutlenek węgla (CO2) i parę wodną (H2O), przy jednoczesnym wydzielaniu energii cieplnej (Q). Spalanie może być zupełne, jeżeli w wyniku procesu pozostałości i produkty spalania nie zawierają części palnych. Taki przebieg spalania ma miejsce […]

więcej

Wartość opałowa

Właściwości cieplne paliw gazowych określa ich kaloryczność. Rozróżnia się przy tym ciepło spalania Qc oraz wartość opałową Qw. Ciepło spalania jest to całkowita ilość ciepła, jaką można uzyskać z jednostkowej ilości gazu (1 mol, 1m3, 1 kg) podczas jej całkowitego spalania przebiegającego w warunkach normalnych (tj. w temperaturze 273 K i pod ciśnieniem 0,1013 MPa). […]

więcej

Gęstość oraz objętość gazów płynnych

Porównując gęstości właściwe: powietrza – 1,293 kg/dm3, propanu –2,019 kg/dm3, butanu – 2,703 kg/dm3 zauważyć należy, że propan i butan są cięższe od powietrza. Przy założeniu, że gęstość właściwa powietrza jest równa jedności, otrzymuje się następujące gęstości właściwe względne: propan – 1,56 butan – 2,09 Zatem, gaz płynny niezależnie od składu procentowego jest zawsze cięższy […]

więcej

Wpływ temperatury na właściwości gazu płynnego

Szczególnie ważnym zagadnieniem, z punktu widzenia magazynowania gazu płynnego, jest zależność jego objetości od temperatury. W czasie magazynowania gazu w zbiornikach i butlach przy wzroście temperatury należy sie liczyć zarówno ze wzrostem ciśnienia, jak i objetości. Rozszerzalność ciekłego propanu i butanu oraz ich mieszaniny w porównaniu z innymi cieczami jest szczególnie duża. Tak długo jak […]

więcej
Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom